Finalist: Bengt Ekegärd, Ekologi och matte

Lärresursen Ekologi och matte

Introduktion:

Denna lärresurs har utvecklats ur ett flerårigt arbete med matematik och biologi genom att matematiskt bearbeta resultaten i olika fältundersökningar som numera finns i centrala innehållet och kunskapskraven inom biologin på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Under arbetets gång genom åren har fokuset mer och mer kommit in på att analysera olika matannonser med avseende på exponerandet av produkter från producent respektive konsument delen i näringspyramiden. Man kan t ex från de olika medelvärden man får i kr/kg för, producenterna respektive konsumenterna och processade produkter, föra olika ekologiska diskussioner. Är priserna rimliga enligt den biologiska modellen mm?

Producentledet i näringspyramiden fungerar som koldioxidsänkor i och med att de använder koldioxid för att tillverka socker. Konsumenterna å andra sidan fungerar som producenter av växthusgaserna koldioxid/metan genom sin förbränning och matsmältning.

I år så har eleverna fått analysera olika matannonser med uppdraget att med hjälp av sina ekologiska kunskaper kombinerat med matematiska analysmetoder komma fram till om annonsen kommer att medverka till den Globala uppvärmningen eller inte. Resultatet skulle lämnas in i form av ett Word dokument med grafer framtaget i Excel som stöd för argumentationen. En tjej i årets åtta utbrast ”detta är High Tech” när hon upptäckte att när hon ändrade en felaktig uppgift i Excel tabellen så ändrades grafen i Word dokumentet.

En grupp elever har utifrån detta arbete skapat den Learnify resurs Ekologi och matte som deltar i årets tävling. Förhoppningen är att fler lärare via denna resurs blir inspirerade att låta sina elever jobba med biologi och matematik i samverkan på detta sätt.

Kunskapskrav samt centralt innehåll som täcks av resursen:

Biologi: Årskurs 9 Kunskapskrav nivå A

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Matematik årskurs 9: Centralt innehåll

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.
  • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

Kunskapskrav nivå A:

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Gymnasiet Biologi 1: Centralt innehåll

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Kunskapskrav nivå A:

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Gymnasiet matematik 1C: Centralt innehåll

Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.

Kunskapskrav nivå A:

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.

Elevarbeten:

Exempel på olika elevarbeten utifrån detta arbetssätt och denna resurs visas i bifogad PDF.

Länk till resursen:  Ekologi och matte 

Länk till pdfOlika elevarbeten skapade från resursen

Sökande:

Bengt Ekegärd som handledare för Lucas Gustavsson, Jonatan McDonald, Saga Siösteen, Emmy Skelton Kockum, Tilde Vitek, vilka producerat resursen.